OM OSS - VISJON
SELSKAPETS VISJON
Forretningside
Rica Eiendom Holdings forretningside er å eie, utvikle og leie ut hotell- og forretningseiendommer i det nordiske markedet.
 
Målsettingen  
Målsettingen for selskapet er at avkastningen til aksjonærene skal være konkurransedyktig sammenliknet med andre plasseringsalternativer.
 
Det finansielle målet for selskapets langsiktige soliditet skal være minimum 30 % av verdijustert egenkapital. Utbyttepolitikken for selskapet vil bli vurdert i forhold til selskapets inntjenning og investeringsplaner.
 
Strategi
Eiendommene skal fortrinnsvis ligge på steder med gode trafikale forhold og gode utviklingsmuligheter. Eiendomsporteføljen av hoteller skal fortrinnsvis bestå av hoteller med minimum 150 hotellværelser og henvende seg mot alle markedssegmenter.
 
Selskapet har som målsetting å søke nye eiendomsinvesteringer og utviklingsprosjekter som kan bidra positivt i den videre utvikling av selskapet. Selskapet skal tilstrebe og inngå langsiktige leieavtaler.
 
 
 
SE NESTE OM OSS